Cílový druh

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) – cílový druh pro roky 2017-2018

Vodouš rudonohý je:

  • Kriticky ohroženým druhem podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky
  • Kriticky ohroženým druhem podle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Dále je chráněn mezinárodními úmluvami:

  • Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
  • Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
  • Dohodou o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA)

Na území České republiky je ubývajícím druhem. Zatímco v letech 1973-77 v ČR hnízdilo 80-150 párů, v letech 1985-1989 jen 40-60 párů a při posledním mapování hnízdního rozšíření v letech 2001-03 zde hnízdilo už jen 25 až 40 párů.

Jižní Morava (dolní Podyjí, Pomoraví) patří mezi nejvýznamnější hnízdní oblasti vodoušů. Proto je důležité poznat velikost a distribuci současné hnízdní populace a v případě ohrožení hnízdišť zajistit jejich ochranu.

Vodouš rudonohý hnízdí na mokřadních lokalitách. Dříve se jednalo především o sečené vlhké louky, v současné době (po zániku nivních luk) hnízdí i na podmáčené orné půdě. Hnízdění probíhá od třetí dekády března do první dekády června, nejčastěji začíná ve druhé dekádě dubna.

Mokřadní lokality, zvláště na orné půdě, jsou ohroženy snahou zemědělců o jejich odvodnění, případně zavezení zeminou. Na jiných podmáčených místech, jako nevhodných k hospodaření, jsou zase vysazovány dřeviny nebo hloubeny tůně, případně i zakládány rybníky. Při všech uvedených činnostech zaniká biotop specializovaných mokřadních druhů. Další činností, ohrožující úspěšnost hnízdění, jsou zemědělské práce po vyschnutí lokality, při kterých dochází ke zničení hnízd nebo usmrcení nevzletných mláďat. Z ptáků ohrožených uvedenými činnostmi se mimo vodoušů rudonohých jedná i o čejky chocholaté, kulíky říční, nebo konipasy luční.

Možnost zapojení:

Zapojit se můžete vložením svého pozorování do databáze birds.cz/avif/. V případě zájmu systematického monitoringu, nás neváhejte oslovit, zašleme Vám metodiku.

Kontakt:

Jan Sychra, dubovec@seznam.cz