Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

Toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních toků a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela a vytrácí přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině. Živé břehy – tak zní název projektu, který je změřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné druhy: břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Vybrané cílové druhy představují druhy vázané na specifické vodní ekosystémy.

Břehule říční představuje trvale ubývající druh, který je vázán na písčité nebo hlinitopísčité břehy, které v nezregulovaných tocích řek vznikaly přirozeně vlivem osypu břehů.

Aktivity projektu se zaměřují na ochranu hnízdišť, monitoring druhu a obnovu nebo vytvoření minimálně 15 stěn.

Ledňáček říční je zase vázán na čisté průhledné vody a místy je jeho výskyt rovněž limitován přítomností hlinitých stěn.

Praktická podpora tohoto druhu by v projektu měla spočívat první řadě v ochraně fungujících přirozených hnízdních stěn a případně také ve vytvoření stěn nových.

Morčák velký je druhem, který u nás pravidelně zimuje a v posledních letech začíná pomalu hnízdit, je však vázán na přítomnost velkých dutin ve starých stromech, kterých je značný nedostatek.

Projekt bude zaměřen na ochranu starých významných stromů v říční krajině a nedílnou součástí bude první kompletní monitoring druhu na jižní Moravě.

Páchník hnědý je vzácný brouk, evropsky chráněný – prioritní druh EU vázaný na dutiny živých stromů. Ideální podmínky pro něj skýtají tzv. hlavaté vrby. Jejich obhospodařování bylo ještě nedávno součástí běžného života u potoka snad u každé vesnice. V současnosti z „vrboven“ a linií hlavatých vrb přetrvávají jen zbytky, které jsou často v žalostném stavu a je nutné je ořezat. Přežívající populace páchníka jsou proto izolované a bez aktivní pomoci odsouzené k zániku. Jedná se o biotopy, které bezesporu zasluhují naši pozornost, a navíc se jedná o aktuální problém, protože když se hlavaté vrby neořežou včas, hrozí jejich rozlomení a zánik.

Součástí projektu bude informační kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o této problematice a zapojení veřejnosti do mapování hlavatých vrb.

Příručka „Jak poznat hlavatou vrbu“
Leták „Hledáme babky – vrby a jiné stromy řezané na hlavu!“

Projektovými partnery jsou:

Krok Kyjov, z.ú.

Partner zodpovědný především za praktický management v rámci projektu.

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner zodpovědný za aktivity týkající se páchníka a ochrany hlavatých vrb.

Realizace: únor 2018 – leden 2020

Číslo projektu: 304021D168

Výše příspěvku z ERDF: 45 908,41 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 2 700,49 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz