Aktuální projekty

Zelené horizonty

Projekt se zaměřuje na dlouhodobě opomíjený, a přitom jeden z největších problémů v ochraně biodiverzity, a to pokles početnosti ptactva v zemědělské krajině. Cílem projektu je zhodnotit u vybraných druhů příčiny a způsoby přispívající k poklesu početnosti ptactva, zmapovat aktuální stav, navrhnout a modelově realizovat opatření ke zvrácení aktuálního negativního trendu. Cíle má být dosaženo prostřednictvím mapování a monitoringu ptactva, realizací praktických opatření (ochrana biotopů, ochrana hnízdišť vzácných druhů ptactva, výsadba stromů, praktická údržba stanovišť) a vypracováním studie doporučující optimální opatření pro ochranu ptactva. Aktivity budou realizovány také ve spolupráci s místními zemědělci a obyvateli a budou tak příkladem dobré praxe i pro jiná území.

Čejka chocholatá je druhem, který z naší krajiny rychle mizí. Doplácí jak na intenzifikaci zemědělství, tak na úbytek vhodných hnízdních i potravních lokalit vlivem klimatických změn a s nimi spojených delších a četnějších epizod sucha.

Aktivity projektu se zaměřují na mapování a ochranu hnízdišť, monitoring druhu a zhodnocení dosavadních přístupů v jeho ochraně na zemědělské půdě.

Chřástal polní Také tento dříve poměrně běžný druh je ohrožen především současným velmi intenzivním hospodařením v krajině, kdy jsou velké plochy luk koseny celoplošně v krátkém čase.

Praktická podpora tohoto druhu v rámci projektu spočívá v první řadě v mapování nových hnízdišť a, ve spolupráci se zemědělci, cíleném ponechávání nepokosených ploch.

Dřeviny do krajiny – v krajině jižní Moravy stále chybí dříve běžné rozptýlené dřeviny, zejména drobné ovocné sady, linie stromů na mezích apod. Ty bývaly stanovištěm mnoha druhů, které potřebují stromy, ale nevyhovuje jim les. Mezi takové patří například strakapoud jižní.

Toto opatření spočívá ve výsadbě vybraných dřevin, hlavně tradičních ovocných odrůd v krajině.

Ptačí park Kosteliska – Přes velkou intenzitu dnešního zemědělství se najdou v krajině místa, kde není takový přístup efektivní, a zůstávají ponechána svému osudu, a to často tam, kde se dříve běžně hospodařilo. Taková místa si bere příroda živelně zpět, avšak zároveň zde při tom často zanikají přírodně hodnotné biotopy vzniklé historickým šetrným hospodařením. Na takových místech se nabízí prostor pokusit se využít obojího, jak síly přírody, tak přínosu tradičního šetrného hospodaření ke zvýšení diverzity území.

Území v nivě Kyjovky severně od Jarohněvického rybníka je právě tím, kde chceme takový přístup vyzkoušet. Více či méně podmáčené pozemky, kde se dříve hospodařilo, nabízejí prostor vytvořit zde nový ptačí park atraktivní nejen pro ptáky.

Součástí projektu bude snaha o vykoupení části pozemků a realizaci modelového managementu takového území.

 

Projektovými partnery jsou:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

 

Realizace: únor 2020 – leden 2022

Číslo projektu: 304021S218

Výše příspěvku z ERDF: 244 736,08 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 12 236,80 EUR

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Přemysl Heralt, heralt@birdlife.cz

 

Živá města

Projekt „Živé mestá – ochrana vtákov v urbánnom prostredí“ se zaměřuje na ptáky, kteří s lidmi sdílejí životní prostor v lidských sídlech. Vhodné podmínky pro život tu paradoxně nacházejí vzácné a ohrožené druhy ptáků, ale i dalších živočichů. Jedním z hlavních cílů projektu je šíření osvěty, upozornění na doposud málo známé problémy, například ztrátu zeleně ve městech, kolize ptáků s lidskými aktivitami a úbytek hnízdních příležitostí druhů specializovaných na městské prostředí. Projekt si klade za cíl mapování cílových druhů ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky na obou stranách státní hranice. Na základě jednotných metodik chceme získat údaje o početnosti kdysi běžných, ale dnes již vzácných ptáků. V neposlední řadě je cílem projektu i praktická ochrana cílových druhů.

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících druhů u nás. Můžeme ho potkat na okrajích měst v průmyslových areálech, obchodních centrech, či v blízkosti zemědělských družstev. Aktivity se zaměřují na monitoring tohoto druhu, v rámci projektu také proběhnou pilotní ochranářská opatření.

Kalous ušatý a jeho zvyk shromažďování v obcích je velmi zajímavým fenoménem. Shromaždiště jsme sledovali před 15 lety a nabízí se tak zajímavé srovnání při jeho aktuálním opakování. Do mapování shromaždišť i monitoringu bude zapojená širší veřejnost.

Ptáci hnízdící v lidských sídlech a netopýři jsou často ohroženi rekonstrukcemi budov, zejména zateplováním. Monitoring rorýse obecného, kavky obecné, nebo netopýrů jsou důležitým nástrojem pro ochranu těchto druhů. Monitoring se také zaměří na zhodnocení funkčnosti dříve realizovaných opatření pro tyto druhy. Jejich vyhodnocení je důležité pro budoucí cílenou ochranu při rekonstrukcích budov. Aktivitou projektu je i vytvoření nových hnízdních možností.

Osvěta, vzdělávání a envirovýchova je nedílnou součástí projektu. Naplánovány jsou exkurze za přírodou lidských sídel, odborné přednášky pro širokou veřejnost i snaha o aktivní zapojení občanů do ochrany přírody ve svém bydlišti. V rámci projektu nabízíme několik výukových programů pro žáky základních a středních škol ve kterých se zaměříme na vztah člověka a přírody, synantropní druhy ptáků kolem nás a to, jak jim lidé ubližují nebo naopak mohou pomoci. Žáci si prakticky vyzkouší práci v terénu, prozkoumají pestré přírodní lokality, zjistí zajímavé informace o ptácích z okolí jejich školy a uvědomí si vztahy člověka s ostatními organismy.

 

Projektovým partnerem je:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (partner zodpovědný za aktivity na Slovensku)

Realizace: únor 2020 – leden 2022

Číslo projektu: 304021S136

Výše příspěvku z ERDF: 136 728,70 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 8 042,86 EUR

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Mgr. Kryštof Horák, horak@birdlife.cz (envirovýchova)

Kosteliska – obnova nivních biotopů

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

Podstatou projektu je obnovit a rozšířit biotopy vhodné pro podporu výskytu vzácných, a chráněných druhů a potlačit výskyt invazních v ptačím parku Kosteliska. Ten je budován od roku 2020, kdy byly v území vykoupeny některé pozemky a navázána spolupráce s vlastníky dalších pozemků. Projekt se zaměřuje především na biotopy přiléhající k rybníku s cílem podpořit jeho mimoprodukčních funkce, především ekostabilizační. Cílem projektu je s využitím tradičních metod hospodaření jako je pastva či kosení nastavit a nastartovat efektivní péči o území a podpořit pestrou škálu biotopů od zátopy rybníka, přes jeho břehy, vlhké louky, mokřady až po suché písčité hrúdy.

Hlavní aktivity projektu jsou potlačování invazních druhů rostlin a zabezpečení pastvy dobytka jakožto nejefektivnějšího a trvale udržitelného nástroje pro péči o toto území. V některých místech proběhnou lehké terénní úpravy (stržení drnu, modelace terénu) za účelem zavodnění některých míst, či umocnění efektu potlačování invazních a expanzních druhů a podpory biodiverzity. Prioritními druhy jsou ptáci, avšak cílem je ovlivňovat dané území tak, aby v něm byly co nejpříhodnější podmínky pro pestrou paletu druhů rostlin i živočichů. Další aktivity projektu se zaměřují na zpřístupnění území environmentálně vhodnou formou návštěvníkům, jak z řad místních obyvatel, tak turistům a zájemcům o přírodu.

Očekávánými výstupy projektu je výrazné zlepšení stavu území: potlačení invazních a expanzních druhů, rozšíření přírodně cenných biotopů, nastartování vhodné péče o toto území a zvýšení povědomí veřejnosti o tomto území a péči o něj.

Partneři projektu:

ČSO

Biologické centrum AV ČR

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Doba realizace projektu: 1.5.2021 – 30.4.2024

Číslo projektu: 3201200023

Rozpočet projektu: 4 506 818,00 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 3 183 790,77 Kč

Výše dotace SFŽP: 561 845,43 Kč

Projekt „Kosteliska – obnova nivních biotopů“ realizovaného v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ je realizován v rámci výzvy „Rondane – Podpora přírodních biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“, číslo výzvy NF SGS-1 – 3.1.2.1.

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz