Aktuální projekty old

Life in Salt Marshes

Cílem projektu s plným názvem Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd), na osmi mokřadních lokalitách zařazených pod ochranu soustavy NATURA 2000, o celkové rozloze 506 ha.

Hlavní řešitel projektu:

ENVIROP, odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírody, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Partneři:

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Webové stránky projektu: life.envirop.cz

Číslo projektu a akronym: 101113725, LIFE22-NAT-CZ-LIFE in Salt Marshes

Realizace: srpen 2023 – prosinec 2029

Výše příspěvku z EU (pro JMP ČSO):  354 686 EUR

Výše příspěvku z MŽP (pro JMP ČSO):  61 150 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Kam za ptáky

Cílem projektu „Kam za vtákmi“ je zatraktivnit přírodní hodnoty přeshraniční oblasti České a Slovenské republiky. Obyvatelům i návštěvníkům chceme představit oblastí s bohatými přírodními hodnotami a rozmanitými ptačími společenstvy. Aktivity jsou zaměřeny na všechny návštěvníky, kteří mají zájem trávit čas v přírodě a poznávat přírodní dědictví.

Projekt klade velký důraz na propojení stávající infrastruktury a služeb nabízených v regionu s projektovými aktivitami, konkrétně na vytvoření vícejazyčných webových stránek, které budou nejen poskytovat aktuální informace o zajímavých ptačích hodnotách, ale také sdružovat místní služby, které již v oblasti existují.

Jaké další aktivity budeme v rámci projektu realizovat?

– výstavba infrastruktury v ptačím parku Kosteliska – odpočívadla, stojany na kola, krmiště pro ptáky s pozorovatelnou

– vybudování dvou tematických naučných stezek v ptačím parku Kosteliska a vyznačení nových turistických stezek ve spolupráci s Klubem českých turistů

– vydání publikace Kam za ptáky, vytvoření krátkých videí k vybraným lokalitám, příprava putovní výstavy

– podpora turistických informačních center s cílem zvýšit povědomí o ornitologicky zajímavých oblastech v přeshraničním regionu

– realizace osvětových aktivit pro veřejnost prostřednictvím exkurzí a environmentální výchovy

– společná účast na veletrhu Bird Experience 2023

Projektovými partnery jsou:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (VP)

Česká společnost ornitologická (PP1)

Město Dubňany (PP2)

Obec Šardice (PP3)

Obec Vrbovce (PP4)

Realizace: září 2022 – srpen 2023

Číslo projektu: 304021BMX4

Výše příspěvku z ERDF (pro JMP ČSO): 225 773,09 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR (pro JMP ČSO): 4 209,64 EUR

Celková výše příspěvku z ERDF pro všechny partnery projektu: 624 893,55 EUR

Kontaktní osoby:

Mgr. Kryštof Horák, horak@birdlife.cz

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kosteliska – obnova nivních biotopů

Doba realizace projektu: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rondane – Podpora přírodních biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“ (číslo výzvy NF SGS-1 – 3.1.2.1).

Cílem projektu je obnova a rozšíření biotopů pro výskyt vzácných a chráněných druhů v ptačím parku Kosteliska. Ptačí park Kosteliska vznikl v roce 2020 koupí pozemků a navázáním úspěšné spolupráce s vlastníky dalších pozemků. V  tomto projektu se zaměříme především na biotopy v okolí místního rybníka, s cílem podpořit jeho ekostabilizační funkci v krajině. S využitím tradičních metod hospodaření, jako je pastva či kosení, potlačíme invazní a expanzivní druhy a vytvoříme pestrou škálu biotopů (např. různě členěné břehy, vlhké louky, mokřady a suché písčité hrúdy), které budou domovem pro mnoho rostlinných a živočišných druhů.

Hlavní aktivitou projektu je především zavedení pastvy dobytka jako nejefektivnějšího a trvale udržitelného nástroje péče o území ptačího parku. V některých místech proběhnou lehké terénní úpravy (stržení drnu, modelace terénu) za účelem zavodnění některých míst, či potlačení invazních a expanzních druhů a podpory biodiverzity. Prioritní skupinou živočichů jsou samozřejmě ptáci, avšak naším dlouhodobým cílem je vytvářet co nejpříznivější podmínky pro pestrou paletu rostlin a živočichů. Další aktivity projektu souvisí s environmentálně vhodným zpřístupněním ptačího parku místním obyvatelům i návštěvníkům.

Partneři projektu:

Česká společnost ornitologická, Biologické centrum AV ČR

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Číslo projektu: 3201200023

Rozpočet projektu: 4 506 818,00 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 3 183 790,77 Kč

Výše dotace SFŽP: 561 845,43 Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz

Plovoucí ostrovy – podpora biodiverzity a kvality vod

Doba realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rago – pilotní projekty a inovativní řešení pro zlepšování stavu ekosystémů“ (číslo výzvy NF Call-1 – 3.1.1.1).

Hlavním cílem projektu je podpora a obnova hnízdišť rybáka obecného (Sterna hirundo). Rybák obecný je zvláště chráněný a silně ohrožený druhem (dle Červeného seznamu obratlovců ČR) a zároveň prioritním druhem podle evropské směrnice o ptácích.

Problém mizejících hnízdních stanovišť

Rybák obecný hnízní na ostrovech a říčních štěrkových náplavech bez vegetace. V existence těchto stanovišť je podmíněna zejména zachováním přirozené říční dynamiky, kolísání hladiny a případně vlnobitím. Narušením či omezením přirozeného režimu vodních toků a úpravou břehů ostrovů těchto hnízdních stanovišť ubývá. Náhradní hnízdní stanoviště pro rybáky mohou vzniknout instalací speciálně upravených plovoucích ostrovů. Plovoucí ostrovy mají zároveň tu výhodu, že hnízdící populace jsou zde chráněny před predátory (např. potkany nebo norky americkými). Dalším druhem, který plovoucí ostrovy může využívat, je racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus). Racek chechtavý sice nepatří mezi chráněné druhy, ale jeho populace posledních přibližně 30 let setrvale klesá. Proto je u nás hodnocen jako silně ubývající a zranitelný druh dle Červeného seznamu ČR.

Vybudování nových a vylepšených hnízdních ostrovů

Na jižní Moravě již máme zkušenost s instalací několika dřevěných plovoucích ostrovů k podpoře hnízdění rybáka obecného, jako i s péčí o přirozené ostrovy na vodních nádržích. Hlavní aktivitou tohoto projektu je instalace 8 nových železobetonových plovoucích hnízdních ostrovů, které budou bezúdržbové, stabilní, mrazuvzdorné a nepřístupné pro semiakvatické predátory. Kontrola hnízdění ptáků bude probíhat dálkově za pomoci dronu s kamerou, bez nutnosti rušení hnízdících ptáků.

Vegetační ostrovy jako útočiště pro mláďata

Další novinkou kromě inovativního technického řešení hnízdních ostrovů bude jejich doplnění o plovoucí vegetační ostrovy. Vegetační ostrovy vytvoří vhodné podmínky pro mláďata rybáků v době, kdy začínají létat. Při prvních neobratných pokusech padají do vody, odkud se nemohou dostat zpět na hnízdní ostrovy. Hnízdní ostrovy, kvůli účinné ochraně hnízd před predátory, nemají pozvolné břehy. Mláďata tak krouží ve vodě, neumí se dostat zpátky na hnízdo a mohou zahynout vyčerpáním nebo být ulovena. Vegetační ostrovy umístěné vedle hnízdních ostrovů poskytnou mláďatům dočasný úkryt, kde mohou být dokrmena rodiči a odpočinout si před dalším pokusem o vzlétnutí. Vegetační ostrovy zároveň sníží obsah živin v často silně eutrofních vodách rybníků a vytvoří stanoviště pro další (nejen ptačí) druhy.

Partner projektu a další spolupráce

Partnerem projektu je Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, která příspívá cennými zkušenostmi s realizací hnízdních ostrovů na Oravské přehradě.

Spolupracujeme s realizátory a partnery projektu vegetačních ostrovů.

Chcete se dozvědět víc?

Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2022

Více o hnízdních ostrovech: Ptačí ostrovy, jejich význam a management

Kontaktní osoba: Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz