REVISION – Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave

Projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních druhů savců a managmentu ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které realizovali projektový partneři již v minulosti. Invazní druhy se stávají stále větším problémem pro ochranu původních druhů v Evropě. Jen populace rybáka říčního na Hrušovskej zdrži na Dunaji klesla za posledních 5 let o 70 % v důsledku přítomnosti norka amerického. To, co se podařilo zjistit, je přitom pouze špička ledovce; dotčeny jsou bezesporu i další druhy a lokality. Cílem je jednak revidovat početnost a dopad vybraných invazních druhů savců na původní biotu, a především pak snížení jejich negativního dopadu.

Projektové aktivity jsou zaměřené na vytvoření odborných studií reflektujících problematiku ptačích ostrovů a invazních druhů u nás i na příkladech ze zahraničí. Součástí projektu je monitoring ptáků na ptačích ostrovech, včetně monitoringu predace a druhových interakcí a praktický management.

Projektovými partnery jsou:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

Krok Kyjov, z.ú.

Partner zodpovědný především za praktický management v rámci projektu.

ALKA Wildlife, o.p.s.

Partner zodpovědný za aktivity týkající se monitoringu a managementu invazních savců.

Realizace: únor 2018 – leden 2020

Číslo projektu: 304021D187

Výše příspěvku z ERDF: 35 948,71 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 2 114,63 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz