Živá města

Projekt „Živé mestá – ochrana vtákov v urbánnom prostredí“ se zaměřuje na ptáky, kteří s lidmi sdílejí životní prostor v lidských sídlech. Vhodné podmínky pro život tu paradoxně nacházejí vzácné a ohrožené druhy ptáků, ale i dalších živočichů. Jedním z hlavních cílů projektu je šíření osvěty, upozornění na doposud málo známé problémy, například ztrátu zeleně ve městech, kolize ptáků s lidskými aktivitami a úbytek hnízdních příležitostí druhů specializovaných na městské prostředí. Projekt si klade za cíl mapování cílových druhů ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky na obou stranách státní hranice. Na základě jednotných metodik chceme získat údaje o početnosti kdysi běžných, ale dnes již vzácných ptáků. V neposlední řadě je cílem projektu i praktická ochrana cílových druhů.

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících druhů u nás. Můžeme ho potkat na okrajích měst v průmyslových areálech, obchodních centrech, či v blízkosti zemědělských družstev. Aktivity se zaměřují na monitoring tohoto druhu, v rámci projektu také proběhnou pilotní ochranářská opatření.

Kalous ušatý a jeho zvyk shromažďování v obcích je velmi zajímavým fenoménem. Shromaždiště jsme sledovali před 15 lety a nabízí se tak zajímavé srovnání při jeho aktuálním opakování. Do mapování shromaždišť i monitoringu bude zapojená širší veřejnost.

Ptáci hnízdící v lidských sídlech a netopýři jsou často ohroženi rekonstrukcemi budov, zejména zateplováním. Monitoring rorýse obecného, kavky obecné, nebo netopýrů jsou důležitým nástrojem pro ochranu těchto druhů. Monitoring se také zaměří na zhodnocení funkčnosti dříve realizovaných opatření pro tyto druhy. Jejich vyhodnocení je důležité pro budoucí cílenou ochranu při rekonstrukcích budov. Aktivitou projektu je i vytvoření nových hnízdních možností.

Osvěta, vzdělávání a envirovýchova je nedílnou součástí projektu. Naplánovány jsou exkurze za přírodou lidských sídel, odborné přednášky pro širokou veřejnost i snaha o aktivní zapojení občanů do ochrany přírody ve svém bydlišti. V rámci projektu nabízíme několik výukových programů pro žáky základních a středních škol ve kterých se zaměříme na vztah člověka a přírody, synantropní druhy ptáků kolem nás a to, jak jim lidé ubližují nebo naopak mohou pomoci. Žáci si prakticky vyzkouší práci v terénu, prozkoumají pestré přírodní lokality, zjistí zajímavé informace o ptácích z okolí jejich školy a uvědomí si vztahy člověka s ostatními organismy.

Projektovým partnerem je:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (partner zodpovědný za aktivity na Slovensku)

Realizace: únor 2020 – leden 2022

Číslo projektu: 304021S136

Výše příspěvku z ERDF: 136 728,70 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 8 042,86 EUR

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Mgr. Kryštof Horák, horak@birdlife.cz (envirovýchova)