Co děláme ???

Mapování ptáků Brna

V letech mapování jsme v Brně zjistili hnízdní výskyt u 137 druhů ptáků. Do mapování se postupně zapojilo 40 dobrovolných mapovatelů, kteří zjišťovali průkaznost hnízdění a početnost jednotlivých ptačích druhů ve 152 kvadrátech na katastru města Brna. VÍCE…

Průzkumy ptáků na stavbách

Průzkum je prováděn v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“. VÍCE…

Monitoring a průzkumy ptáků

Každoročně se podílíme na dlouhodobém monitoringu ptáků, vzácných a ohrožených druhů (např. orel mořský, raroh velký), monitoringu v ptačích oblastech nebo provádíme ornitologické průzkumy lokalit (např. PR nebo PP).

Projekty

JMP ČSO realizuje nebo se podílí na projektech na poli výzkumu a ochrany ptactva. VÍCE…

Exkurze

Za cíl exkurzí si vybíráme především větší zalesněné oblasti na jižní Moravě; často jde o opomíjené lokality, jež stojí stranou zájmu ornitologů. Účastníci se vždy rozdělí do několika menších skupin, které aktivně a systematicky mapují dané území. VÍCE…

Cílový druh

JMP ČSO si vybírá pro určité období (zpravidla dvou let) cílový druh. Cílem je obrátit pozornost našich členů na tento druh, zmapovat ho v daném období a výsledky publikovat v časopisu CREX. VÍCE…

Akce pro veřejnost

Pravidelně organizujeme akce pro veřejnost, jako jsou Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva, vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018 a další. VÍCE…

Účast ve správních řízeních

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou spolky, jejichž hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, oprávněny požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byly předem informovány o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
My si této možnosti považujeme a v odůvodněných případech se dle našich možností správních řízení účastníme.

Ptačí park Kosteliska

Nový ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky (Stupavy) severně od Jarohněvického rybníka v katastru města Dubňany a z malé části také obce Hovorany. Vzhledem k vysokému přírodnímu potenciálu tohoto území se Jihomoravská pobočka rozhodla ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vytvořit zde ptačí park.  V´ÍCE…