Vzdělávání

Nabídka environmentálních vzdělávacích programů Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické

 • Základní poslání EVVO programů Jihomoravské pobočky ČSO

Cílem zpracovaných programů je u žáků ZŠ a gymnázií probudit zájem o ekologii a životní nároky ptáků a netopýrů v prostředí lidských sídel a zvýšit jejich občanskou angažovanost při jejich ochraně. Dalším cílem je ukázat praktické způsoby podpory ohrožených druhů ve městech i mimo ně.

 • Forma realizace

Programy obsahují prvky populárně naučné exkurze, vlastní vědecké práce studentů, tvořivé dílny nebo diskuse. Někdy se jedná o strukturovanou venkovní hru. Programy lze realizovat samostatně nebo jako soubor např. v rámci školy v přírodě nebo příměstského tábora. Programy využívají prvků zážitkové pedagogiky a jsou primárně venkovní. Zčásti však mohou probíhat i uvnitř.

Při programech jsou k dispozici terénní binokulární dalekohledy, hydrobiologické vybavení, odborná literatura a další výukové pomůcky.

 • Cena programů
  • Dlouhý výukový program – 180 min: 3 600 Kč (cca 150 Kč/žák).
  • Krátký výukový program – 90 min: 2 400 Kč (cca 100 Kč/žák).

Cena zahrnuje dva lektory, přípravu a realizaci programu a cestovní náklady. Při účasti 18 a méně účastníků lze cenu adekvátně snížit (např. program povede pouze jeden lektor).

Pozn. v rámci právě řešených projektů je možná realizace programů za sníženou sazbu – doporučujeme proto individuální domluvu.

Kontakty a medailonky lektorů

Mgr. Kryštof Horák

e-mail: horak@birdlife.cz

tel: 737301664

Odborný biolog, ornitolog, pracovník EVVO, absolvent programu Zoologie a učitelství biologie na PřF MU. Lektor na dětských táborech, vedoucí ornitologického kroužku a víkendovek (Lipka 2016-2022). Dlouhodobé aktivní zkušenosti s pořádáním akcí pro veřejnost, příprava výukových programů, odborných přednášek a exkurzí.

Mgr. Jan Švanyga

e-mail: jan.svanyga@gmail.com

Biolog a ekolog se zaměřením na vodní ekosystémy, ochranu přírody a krajiny (abs. PřF MU, 2008), od r. 2014 freelancer v oblasti biologických služeb, lektor GRV (2007 – 2018 ve společnosti ADRA) a lektor EVVO (2019 – 2021 ve společnosti Tokaheya a ve společnosti JMP ČSO), absolvent Lektorské Akademie akreditované MŠMT (2016 – 2017)

Nabídka programů EVVO

pro základní školy, gymnázia a střední školy

A. Příroda ve městě (90 min.)

Základní informace o programu

 • realizace v průběhu vegetační sezóny (duben – říjen)
 • venkovní program v docházkové vzdálenosti školy, území pestré na biotopy
 • určeno pro mladší i starší věkovou kategorii žáků/studentů

Cíle

 • Žáci si uvědomí, že oni a prostředí ve kterém žijí jsou součástí přírody.
 • Porozumí vztahům pozorovaných ptáků a jejich prostředí.
 • Dokážou popsat aspekty, které ovlivňují prostředí sdílené s ptáky.

Obsah programu a použité metody

Program je zaměřen na terénní ornitologický výzkum studentů v blízkém okolí jejich školy. Vyzkouší si práci s dalekohledem a mapou. Pracují ve skupinách, které v jednotlivých biotopech zkoumají výskyt ptáků, v průběhu průzkumu vyplňují pracovní list, závěry poté prezentují ostatním spolužákům. Vlastní analýzou mají možnost rozklíčovat vztahy mezi ptáky a urbánním prostředím.

Program posiluje kooperaci studentů ve skupině, rozvíjí samostatné uvažování a schopnosti analytického myšlení při zpracování nasbíraných dat o vybraných druzích ptáků. Pomáhá trénovat mimo jiné i prezentační dovednosti jednotlivců a skupin.

B. Panelák žije (90 min.)

Základní informace o programu

 • realizace v průběhu celého roku
 • vnitřní program (možné i venkovní provedení)
 • určeno pro mladší věkovou kategorii žáků a studentů (nižší stupeň ZŠ a gymnázií)

Cíle

 • Žáci chápou panelový dům jako místo pro život mnoha organismů.
 • Rozumí souvislostem mezi péčí o dům a vyskytujícími se živočichy.
 • Žáci si uvědomují nároky jednotlivých druhů na okolní prostředí.

Obsah programu a použité metody

Podstatou programu je zábavná simulační hra pro celý třídní kolektiv. Jeden z lektorů vystupuje v roli vypravěče příběhu. Žáci/studenti jsou rozděleni do skupin. Každá skupina představuje jiný živočišný druh vázaný na prostor panelového domu a hru hraje podle vyprávěného příběhu. Úkolem není zvítězit, ale pomocí vizualizace výsledků pochopit proč a jak některé druhy na změny v prostředí panelového domu reagují.

Program pomocí prvků zážitkové pedagogiky studentům přibližuje problematiku synantropních druhů, jejich vazby na lidská sídla a provázanost s lidskými aktivitami. Program u dětí rozvíjí představivost, hravost, ale také schopnost analýzy vztahů.

C1. Mokřady za domem (180 min.)

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů (C1, C2, C3, C4) určených pro jeden třídní kolektiv. Je určený starším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace v průběhu vegetační sezóny (duben – říjen)
 • venkovní program v dojezdové vzdálenosti školy, území s mokřadními biotopy
 • určeno pro starší věkovou kategorii studentů (vyšší stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)

Cíle

 • Žáci si uvědomí důležitost vody v krajině a poznají její podoby (rybník, tůň, potok).
 • Rozumí ekologickým vazbám živočichů a vodního prostředí.
 • Vyzkouší si práci terénních zoologů a pokusí se navrhnout vhodná managementová opatření na dané lokalitě.

Obsah programu a použité metody

V programu “Mokřady za domem” žáci vyrazí do terénu, vyzkouší si biologický monitoring na mokřadních lokalitách. Sami se pokusí ulovit do síťky jehlanku nebo splešťuli, zaposlouchat se do žabího koncertu a pomocí dalekohledu a klíče určit několik druhů ptáků. Z nasbíraných údajů se pokusí naplánovat i péči o chráněné území a v diskusi s úřady ji prosadit. Program posiluje schopnosti studentů spolupracovat v týmu, společně se rozhodovat, třídit data podle důležitosti a vyvozovat závěry. Rozvíjí také schopnosti argumentace a obhajování vlastních názorů a postojů.

C2. Zvíře v nouzi (180 min.)

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů (C1, C2, C3, C4) určených pro jeden třídní kolektiv. Je určený starším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace (květen – říjen), dle dohody s konkrétní záchrannou stanicí
 • venkovní program v dojezdové vzdálenosti školy, areál záchranné stanice
 • určeno pro starší věkovou kategorii studentů (vyšší stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)

Cíle

 • Studenti poznají negativní dopady lidské činností na konkrétní druhy živočichů.
 • Vědí, která zvířata pomoc potřebují a která ne.
 • Dokážou správně postupovat v případě nálezu zvířete v nouzi.

Obsah programu a použité metody

Program se věnuje tématu zraněných volně žijících živočichů a péči o ně. Upozorňuje na nejčastější příčiny úrazů zvířat způsobených lidskou činností ve volné krajině. Žáci a studenti mají možnost nahlédnout do fungování záchranné stanice a prostřednictvím simulační hry se naučit postupy, jak jednat při nálezu zraněného živočicha.

Program se zaměřuje na schopnost studentů rychle a správně se v kritickém okamžiku rozhodovat. Posiluje schopnost kritického myšlení.

C3. Městské nástrahy (180 min.)

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů (C1, C2, C3, C4) určených pro jeden třídní kolektiv. Je určený starším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace v průběhu celého roku
 •  částečně venkovní a  částečně vnitřní program v bezprostředním okolí školy
 • určeno pro starší věkovou kategorii studentů (vyšší stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)

Cíle

 • Žáci jsou schopni analyzovat prvky v lidských sídlech negativně/pozitivně působící na ptáky.
 • Jsou schopni navrhnout zásahy zlepšující aktuální stav a dospět k vyřešení negativních jevů.
 • Uvědomí si možné překážky a komplikace při realizaci jejich návrhů řešení.

Obsah programu a použité metody

V úvodu programu si studenti zahrají vědomostní kvíz, který moderuje jeden z lektorů. Jeho cílem je vtáhnout účastníky do tématu bezpečnost ptáků v městském prostředí. Následně se program odehrává v blízkém okolí školy (např. školní zahrada). Studenti se věnují průzkumu známého prostoru úplně jiným pohledem. Analýzou získaných údajů mají identifikovat prvky pozitivně i negativně ovlivňující život ptáků ve zkoumaném území. Výstupem jsou pak konkrétní návrhy vedoucí k podpoře ptáků.

Program si klade za cíl pracovat se schopností studentů samostatně zkoumat předmět, analyzovat data a syntetizovat výstup. Trénuje jejich prezentační dovednosti, schopnosti sdílet vzájemně poznatky a dospívat ke konsenzu.

C4. Synantropizace – příběhy druhů (180 min.)

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů (C1, C2, C3, C4) určených pro jeden třídní kolektiv. Je určený starším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace v průběhu celého roku
 • vnitřní program
 • určeno pro starší věkovou kategorii studentů (vyšší stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)

Cíle

 • Žáci a studenti rozumí pojmu synantropní druh a dokážou takové druhy vyjmenovat
 • Na příkladu konkrétních druhů žáci rozumí proč ptáci blízkost lidí vyhledávají
 • Žák nebo student dokáže popsat jaké výhody a nevýhody má pro ptáky jejich soužití s člověkem.

Obsah programu a použité metody

Program Synantropizace – příběhy druhů zkoumá ptačí druhy žijící v blízkosti člověka, sleduje výhody a nevýhody tohoto soužití. Prostřednictvím příběhů jednotlivých druhů studenti ve skupinách poznávají jejich vlastnosti klíčové pro úspěšné soužití s člověkem. Studenti si mimo jiné vyzkouší práci kustoda zoologických sbírek, kdy si na reálných vycpaninách vyzkouší popis morfologie ptačího těla, analýzu dostupných textů a tvorbu výstupů. Program trénuje studenty v týmové práci, rozvíjí schopnosti jejich analytického myšlení a smysl pro detail. Rozvíjí jejich představivost a kreativitu.

D1 Ptačí rok – JARO

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů bloku D PTAČÍ ROK (D1, D2, D3, D4) určených pro jeden třídní kolektiv. Programy bloku D se věnují běhu jednotlivých ročních období z pohledu ptáků. Všemi čtyřmi programy se jako tenká nit vine příběh mimozemské civilizace zkoumající pozemské ptactvo z různých úhlů pohledu. Blok je určen mladším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace ideálně v jarním období, ale lze I v průběhu celého roku
 • program je určen jako primárně venkovní, z části lze ale realizovat i uvnitř
 • určeno pro mladší věkovou kategorii žáků a studentů (nižší stupeň ZŠ, gymnázia)

Cíle

 • Žáci rozumí úloze hlasových projevů v životě ptáků.
 • Naučí se poznávat několik konkrétních ptačích hlasů.
 • Seznámí se se způsoby hnízdění vybraných druhů ptáků.

Obsah programu a použité metody

První blok JARO učí děti zaposlouchat se do ptačího zpěvu a dalších hlasových projevů ptáků. V rámci navazující zábavné hry si děti vyzkouší stavbu ptačích hnízd a naučí se druhy rozlišovat podle způsobu hnízdění. Program učí  děti pracovat s vlastními smyslovými vjemy. Zaměřuje se v tomto případě na sluch. Při stavbě hnízd zase pomáhá dětem rozvíjet představivost, podporuje jejich kreativitu a zprostředkovává přímý kontakt s přírodou skrze využití nejrůznějších přírodních materiálů.

D2 Ptačí rok – LÉTO

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů bloku D PTAČÍ ROK (D1, D2, D3, D4) určených pro jeden třídní kolektiv. Programy bloku D se věnují běhu jednotlivých ročních období z pohledu ptáků. Všemi čtyřmi programy se jako tenká nitka vine příběh mimozemské civilizace zkoumající pozemské ptactvo z různých úhlů pohledu. Blok je určen mladším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace ideálně v letním období, ale lze I v průběhu celého roku
 • program je určen jako primárně venkovní, z části lze ale realizovat i uvnitř
 • určeno pro mladší věkovou kategorii žáků a studentů (nižší stupeň ZŠ, gymnázia)

Cíle

 • žáci rozumí biotopovým a potravním nárokům jednotlivých druhů ptáků lidských sídel
 • žáci si vyzkouší praktickou stránku terénního výzkumu s využitím speciálních pomůcek

Obsah programu a použité metody

LÉTO udělá z dětí malé biology a vyšle je zkoumat blízké okolí. Tématem je především ptačí potrava a  způsob, jakým si ji ptáci opatřují. Vyzkouší si tak lov vodních bezobratlých přímo v potoce nebo rybníčku, smýkání hmyzu na louce nebo pozorování ptáků v polním prostředí dalekohledy. Výstupem celého programu je společně vytvořený velkoformátový poster prezentující jejich vlastní výsledky. Program dětem ukazuje práci s různými výzkumnými nástroji a metodami. Pochopením složitějších potravních vztahů ve vazbě na kvalitu prostředí usiluje o jejich pozitivní vnímání přírody. Rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině a kreativitu. Trénuje jejich prezentační dovednosti.

D3 Ptačí rok – PODZIM

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů bloku D PTAČÍ ROK (D1, D2, D3, D4) určených pro jeden třídní kolektiv. Programy bloku D se věnují běhu jednotlivých ročních období z pohledu ptáků. Všemi čtyřmi programy se jako tenká nitka vine příběh mimozemské civilizace zkoumající pozemské ptactvo z různých úhlů pohledu. Blok je určen mladším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace ideálně v podzimním období, ale lze I v průběhu celého roku
 • program je určen jako primárně venkovní
 • určeno pro mladší věkovou kategorii žáků a studentů (nižší stupeň ZŠ, gymnázia)

Cíle

 • Žáci rozumí pojmu ptačí migrace a jejím příčinám.
 • Žáci dokáží rozlišovat mezi tažnými druhy a zimujícími druhy ptáků.
 • Žáci umí popsat rizika spojená s migrací.

Obsah programu a použité metody

Program PODZIM se věnuje tématu ptačí migrace. V průběhu velké migrační hry plní žáci řadu úkolů. Ve dvojicích tak zažívají v roli konkrétního ptačího druhu cestu na zimoviště a zpět. Při tom musí čelit různým nástrahám. Program umožňuje dětem prožít si ptačí migraci téměř na vlastní kůži. Formou osobního zážitku posiluje spolupráci a vzájemnost studentů ve dvojicích. Program dává dětem prostor analyticky pochopit zákonitosti, které v reálném světě ptáky na jejich každoročním putování ovlivňují.

D4 Ptačí rok – ZIMA

Program je součástí tematického celku čtyř 180 min. programů bloku D PTAČÍ ROK (D1, D2, D3, D4) určených pro jeden třídní kolektiv. Programy bloku D se věnují běhu jednotlivých ročních období z pohledu ptáků. Všemi čtyřmi programy se jako tenká nitka vine příběh mimozemské civilizace zkoumající pozemské ptactvo z různých úhlů pohledu. Blok je určen mladším ročníkům základních škol a ekvivalentním třídám gymnázií a středních škol. Jednotlivé programy tohoto bloku tvoří logický celek, ale lze je realizovat i jednotlivě.

Základní informace o programu

 • realizace ideálně v zimním období, ale lze I v průběhu celého roku
 • program je určen jako primárně venkovní, z části lze ale realizovat i uvnitř
 • určeno pro mladší věkovou kategorii žáků a studentů (nižší stupeň ZŠ, gymnázia)

Cíle

 • Žáci umí popsat vztah mezi morfologií druhu a typem potravy.
 • Žáci rozumí problematice zimního přikrmování ptáků, benefitům i rizikům.

Obsah programu a použité metody

Evokaci programu, který se ve své první části věnuje adaptacím ptáků ke sběru potravy, představuje autorský čtený příběh o ptačích hrdinech. Každý z hrdinů disponuje v příběhu nějakou výjimečnou schopností vycházející z jeho reálné morfologie. Děti se tak dozvídají, k čemu danému druhu slouží konkrétní tvar zobáku nebo nohou. Druhá část programu se věnuje problematice zimního přikrmování a krmítek. Součástí je také zábavná edukační hra.

Program pomáhá rozvíjet schopnost dedukce a syntézy shromážděných dat. Trénuje logické uvažování a používání popisného jazyka.