Průzkumy ptáků na stavbách

Metodika zpracování průzkumu a posudku

Průzkum je prováděn v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ MŽP:

Ze zvláště chráněných druhů ptáků se jedná nejčastěji o rorýse obecného, kavku obecnou a vlaštovku obecnou.

Nejprve je pomocí dalekohledu provedena vizuální prohlídka domu za účelem zjištění přítomnosti potenciálních hnízdišť ptáků (spár, otvorů apod.) a úkrytů netopýrů. Současně jsou vyhledávány jejich případné pobytové stopy (trus, zbytky hnízd ptáků, kadávery apod.). U domů s půdními prostory je nezbytná také důkladná prohlídka těchto prostor včetně okrajů podstřeší. Následně proběhne sledování jednotlivých částí domu v době večerní výletové aktivity netopýrů s pomocí ultrazvukového detektoru, přibližně půl hodiny před a minimálně hodinu po západu slunce.

Průzkum lze provést pouze v období přítomnosti tažných druhů (rorýs, jiřička), mimo hibernaci netopýrů a zároveň za vhodného počasí. Ideální doba je od dubna do července. V případě většího bloku domů, či vchodů uzavřených uvnitř bloku musí průzkum provádět více pracovníků najednou nebo je nutné realizovat opakované kontroly.

Výsledek průzkumu je zpracován do zprávy, ve které je v případě nálezu hnízdišť ptáků či úkrytů netopýrů uvedeno doporučení pro následné stavební úpravy. Doporučené postupy a opatření je třeba zahrnout do projektové dokumentace stavby.

Seznam odborně způsobilých osob

Zde najdete seznam odborně způsobilých osob, které mohou zpracovat posudky v souladu s požadavky dotačních programů OPŽP, IROP a Zelená úsporám.

Cena za zpracování posudku

Cena průzkumu se skládá z cestovních nákladů a odměny za terénní práce a vyhotovení zprávy (600 Kč/hod).

Kontakt

Kryštof Horák, 737 301 664, mail: horak@birdlife.cz