Realizované projekty

Kam za ptáky

Cílem projektu „Kam za vtákmi“ je zatraktivnit přírodní hodnoty přeshraniční oblasti České a Slovenské republiky. Obyvatelům i návštěvníkům chceme představit oblastí s bohatými přírodními hodnotami a rozmanitými ptačími společenstvy. Aktivity jsou zaměřeny na všechny návštěvníky, kteří mají zájem trávit čas v přírodě a poznávat přírodní dědictví.

Plovoucí ostrovy – podpora biodiverzity a kvality vod

Hlavním cílem projektu je podpora a obnova hnízdišť rybáka obecného (Sterna hirundo). Rybák obecný je zvláště chráněný a silně ohrožený druhem (dle Červeného seznamu obratlovců ČR) a zároveň prioritním druhem podle evropské směrnice o ptácích.

Kosteliska – obnova nivních biotopů

Cílem projektu je obnova a rozšíření biotopů pro výskyt vzácných a chráněných druhů v ptačím parku Kosteliska.

Zelené horizonty

Projekt se zaměřuje na dlouhodobě opomíjený, a přitom jeden z největších problémů v ochraně biodiverzity, a to pokles početnosti ptactva v zemědělské krajině.

Živá města

Projekt „Živé mestá – ochrana vtákov v urbánnom prostredí“ se zaměřuje na ptáky, kteří s lidmi sdílejí životní prostor v lidských sídlech.

Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

Toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních toků a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela a vytrácí přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině. Projekt je změřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby.

REVISION – Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave

Projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních druhů savců a managmentu ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které realizovali projektový partneři již v minulosti.