Kosteliska – obnova nivních biotopů

Doba realizace projektu: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rondane – Podpora přírodních biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“ (číslo výzvy NF SGS-1 – 3.1.2.1).

Cílem projektu je obnova a rozšíření biotopů pro výskyt vzácných a chráněných druhů v ptačím parku Kosteliska. Ptačí park Kosteliska vznikl v roce 2020 koupí pozemků a navázáním úspěšné spolupráce s vlastníky dalších pozemků. V tomto projektu se zaměříme především na biotopy v okolí místního rybníka, s cílem podpořit jeho ekostabilizační funkci v krajině. S využitím tradičních metod hospodaření, jako je pastva či kosení, potlačíme invazní a expanzivní druhy a vytvoříme pestrou škálu biotopů (např. různě členěné břehy, vlhké louky, mokřady a suché písčité hrúdy), které budou domovem pro mnoho rostlinných a živočišných druhů.

Hlavní aktivitou projektu je především zavedení pastvy dobytka jako nejefektivnějšího a trvale udržitelného nástroje péče o území ptačího parku. V některých místech proběhnou lehké terénní úpravy (stržení drnu, modelace terénu) za účelem zavodnění některých míst, či potlačení invazních a expanzních druhů a podpory biodiverzity. Prioritní skupinou živočichů jsou samozřejmě ptáci, avšak naším dlouhodobým cílem je vytvářet co nejpříznivější podmínky pro pestrou paletu rostlin a živočichů. Další aktivity projektu souvisí s environmentálně vhodným zpřístupněním ptačího parku místním obyvatelům i návštěvníkům.

Partneři projektu:

Česká společnost ornitologická, Biologické centrum AV ČR

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

  Číslo projektu: 3201200023

Rozpočet projektu: 4 506 818,00 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 3 183 790,77 Kč

Výše dotace SFŽP: 561 845,43 Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz