Realizované projekty old

Živá města

Projekt „Živé mestá – ochrana vtákov v urbánnom prostredí“ se zaměřuje na ptáky, kteří s lidmi sdílejí životní prostor v lidských sídlech. Vhodné podmínky pro život tu paradoxně nacházejí vzácné a ohrožené druhy ptáků, ale i dalších živočichů. Jedním z hlavních cílů projektu je šíření osvěty, upozornění na doposud málo známé problémy, například ztrátu zeleně ve městech, kolize ptáků s lidskými aktivitami a úbytek hnízdních příležitostí druhů specializovaných na městské prostředí. Projekt si klade za cíl mapování cílových druhů ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky na obou stranách státní hranice. Na základě jednotných metodik chceme získat údaje o početnosti kdysi běžných, ale dnes již vzácných ptáků. V neposlední řadě je cílem projektu i praktická ochrana cílových druhů.

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících druhů u nás. Můžeme ho potkat na okrajích měst v průmyslových areálech, obchodních centrech, či v blízkosti zemědělských družstev. Aktivity se zaměřují na monitoring tohoto druhu, v rámci projektu také proběhnou pilotní ochranářská opatření.

Kalous ušatý a jeho zvyk shromažďování v obcích je velmi zajímavým fenoménem. Shromaždiště jsme sledovali před 15 lety a nabízí se tak zajímavé srovnání při jeho aktuálním opakování. Do mapování shromaždišť i monitoringu bude zapojená širší veřejnost.

Ptáci hnízdící v lidských sídlech a netopýři jsou často ohroženi rekonstrukcemi budov, zejména zateplováním. Monitoring rorýse obecného, kavky obecné, nebo netopýrů jsou důležitým nástrojem pro ochranu těchto druhů. Monitoring se také zaměří na zhodnocení funkčnosti dříve realizovaných opatření pro tyto druhy. Jejich vyhodnocení je důležité pro budoucí cílenou ochranu při rekonstrukcích budov. Aktivitou projektu je i vytvoření nových hnízdních možností.

Osvěta, vzdělávání a envirovýchova je nedílnou součástí projektu. Naplánovány jsou exkurze za přírodou lidských sídel, odborné přednášky pro širokou veřejnost i snaha o aktivní zapojení občanů do ochrany přírody ve svém bydlišti. V rámci projektu nabízíme několik výukových programů pro žáky základních a středních škol ve kterých se zaměříme na vztah člověka a přírody, synantropní druhy ptáků kolem nás a to, jak jim lidé ubližují nebo naopak mohou pomoci. Žáci si prakticky vyzkouší práci v terénu, prozkoumají pestré přírodní lokality, zjistí zajímavé informace o ptácích z okolí jejich školy a uvědomí si vztahy člověka s ostatními organismy.

Projektovým partnerem je:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (partner zodpovědný za aktivity na Slovensku)

Realizace: únor 2020 – leden 2022

Číslo projektu: 304021S136

Výše příspěvku z ERDF: 136 728,70 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 8 042,86 EUR

Kontaktní osoby:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Mgr. Kryštof Horák, horak@birdlife.cz (envirovýchova)

Zelené horizonty

Projekt se zaměřuje na dlouhodobě opomíjený, a přitom jeden z největších problémů v ochraně biodiverzity, a to pokles početnosti ptactva v zemědělské krajině. Cílem projektu je zhodnotit u vybraných druhů příčiny a způsoby přispívající k poklesu početnosti ptactva, zmapovat aktuální stav, navrhnout a modelově realizovat opatření ke zvrácení aktuálního negativního trendu. Cíle má být dosaženo prostřednictvím mapování a monitoringu ptactva, realizací praktických opatření (ochrana biotopů, ochrana hnízdišť vzácných druhů ptactva, výsadba stromů, praktická údržba stanovišť) a vypracováním studie doporučující optimální opatření pro ochranu ptactva. Aktivity budou realizovány také ve spolupráci s místními zemědělci a obyvateli a budou tak příkladem dobré praxe i pro jiná území.

Čejka chocholatá je druhem, který z naší krajiny rychle mizí. Doplácí jak na intenzifikaci zemědělství, tak na úbytek vhodných hnízdních i potravních lokalit vlivem klimatických změn a s nimi spojených delších a četnějších epizod sucha.

Aktivity projektu se zaměřují na mapování a ochranu hnízdišť, monitoring druhu a zhodnocení dosavadních přístupů v jeho ochraně na zemědělské půdě.

Chřástal polní Také tento dříve poměrně běžný druh je ohrožen především současným velmi intenzivním hospodařením v krajině, kdy jsou velké plochy luk koseny celoplošně v krátkém čase.

Praktická podpora tohoto druhu v rámci projektu spočívá v první řadě v mapování nových hnízdišť a, ve spolupráci se zemědělci, cíleném ponechávání nepokosených ploch.

Dřeviny do krajiny – v krajině jižní Moravy stále chybí dříve běžné rozptýlené dřeviny, zejména drobné ovocné sady, linie stromů na mezích apod. Ty bývaly stanovištěm mnoha druhů, které potřebují stromy, ale nevyhovuje jim les. Mezi takové patří například strakapoud jižní.

Toto opatření spočívá ve výsadbě vybraných dřevin, hlavně tradičních ovocných odrůd v krajině.

Ptačí park Kosteliska – Přes velkou intenzitu dnešního zemědělství se najdou v krajině místa, kde není takový přístup efektivní, a zůstávají ponechána svému osudu, a to často tam, kde se dříve běžně hospodařilo. Taková místa si bere příroda živelně zpět, avšak zároveň zde při tom často zanikají přírodně hodnotné biotopy vzniklé historickým šetrným hospodařením. Na takových místech se nabízí prostor pokusit se využít obojího, jak síly přírody, tak přínosu tradičního šetrného hospodaření ke zvýšení diverzity území.

Území v nivě Kyjovky severně od Jarohněvického rybníka je právě tím, kde chceme takový přístup vyzkoušet. Více či méně podmáčené pozemky, kde se dříve hospodařilo, nabízejí prostor vytvořit zde nový ptačí park atraktivní nejen pro ptáky.

Součástí projektu bude snaha o vykoupení části pozemků a realizaci modelového managementu takového území.

Projektovými partnery jsou:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

Realizace: únor 2020 – leden 2022

Číslo projektu: 304021S218

Výše příspěvku z ERDF: 244 736,08 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 12 236,80 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Přemysl Heralt, heralt@birdlife.cz

REVISION – Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave

Projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních druhů savců a managmentu ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které realizovali projektový partneři již v minulosti. Invazní druhy se stávají stále větším problémem pro ochranu původních druhů v Evropě. Jen populace rybáka říčního na Hrušovskej zdrži na Dunaji klesla za posledních 5 let o 70 % v důsledku přítomnosti norka amerického. To, co se podařilo zjistit, je přitom pouze špička ledovce; dotčeny jsou bezesporu i další druhy a lokality. Cílem je jednak revidovat početnost a dopad vybraných invazních druhů savců na původní biotu, a především pak snížení jejich negativního dopadu.

Projektové aktivity jsou zaměřené na vytvoření odborných studií reflektujících problematiku ptačích ostrovů a invazních druhů u nás i na příkladech ze zahraničí. Součástí projektu je monitoring ptáků na ptačích ostrovech, včetně monitoringu predace a druhových interakcí a praktický management.

Projektovými partnery jsou:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

Krok Kyjov, z.ú.

Partner zodpovědný především za praktický management v rámci projektu.

ALKA Wildlife, o.p.s.

Partner zodpovědný za aktivity týkající se monitoringu a managementu invazních savců.

Realizace: únor 2018 – leden 2020

Číslo projektu: 304021D187

Výše příspěvku z ERDF: 35 948,71 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 2 114,63 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz

Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

Toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních toků a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela a vytrácí přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině. Živé břehy – tak zní název projektu, který je změřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné druhy: břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Vybrané cílové druhy představují druhy vázané na specifické vodní ekosystémy.

Břehule říční představuje trvale ubývající druh, který je vázán na písčité nebo hlinitopísčité břehy, které v nezregulovaných tocích řek vznikaly přirozeně vlivem osypu břehů.

Aktivity projektu se zaměřují na ochranu hnízdišť, monitoring druhu a obnovu nebo vytvoření minimálně 15 stěn.

Ledňáček říční je zase vázán na čisté průhledné vody a místy je jeho výskyt rovněž limitován přítomností hlinitých stěn.

Praktická podpora tohoto druhu by v projektu měla spočívat první řadě v ochraně fungujících přirozených hnízdních stěn a případně také ve vytvoření stěn nových.

Morčák velký je druhem, který u nás pravidelně zimuje a v posledních letech začíná pomalu hnízdit, je však vázán na přítomnost velkých dutin ve starých stromech, kterých je značný nedostatek.

Projekt bude zaměřen na ochranu starých významných stromů v říční krajině a nedílnou součástí bude první kompletní monitoring druhu na jižní Moravě.

Páchník hnědý je vzácný brouk, evropsky chráněný – prioritní druh EU vázaný na dutiny živých stromů. Ideální podmínky pro něj skýtají tzv. hlavaté vrby. Jejich obhospodařování bylo ještě nedávno součástí běžného života u potoka snad u každé vesnice. V současnosti z „vrboven“ a linií hlavatých vrb přetrvávají jen zbytky, které jsou často v žalostném stavu a je nutné je ořezat. Přežívající populace páchníka jsou proto izolované a bez aktivní pomoci odsouzené k zániku. Jedná se o biotopy, které bezesporu zasluhují naši pozornost, a navíc se jedná o aktuální problém, protože když se hlavaté vrby neořežou včas, hrozí jejich rozlomení a zánik.

Součástí projektu bude informační kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o této problematice a zapojení veřejnosti do mapování hlavatých vrb.

Příručka „Jak poznat hlavatou vrbu“
Leták „Hledáme babky – vrby a jiné stromy řezané na hlavu!“

Projektovými partnery jsou:

Krok Kyjov, z.ú.

Partner zodpovědný především za praktický management v rámci projektu.

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Partner zodpovědný za aktivity na Slovensku.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner zodpovědný za aktivity týkající se páchníka a ochrany hlavatých vrb.

Realizace: únor 2018 – leden 2020

Číslo projektu: 304021D168

Výše příspěvku z ERDF: 45 908,41 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 2 700,49 EUR

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz