Projekty

Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

Toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních toků a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela a vytrácí přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině. Živé břehy – tak zní název projektu, který je změřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné druhy: břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Vybrané cílové druhy představují druhy vázané na specifické vodní ekosystémy.

Revision – Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave

Projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních druhů savců a managmentu ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které realizovali projektový partneři již v minulosti. Invazní druhy se stávají stále větším problémem pro ochranu původních druhů v Evropě. Jen populace rybáka říčního na Hrušovskej zdrži na Dunaji klesla za posledních 5 let o 70 % v důsledku přítomnosti norka amerického. To, co se podařilo zjistit, je přitom pouze špička ledovce; dotčeny jsou bezesporu i další druhy a lokality. Cílem je jednak revidovat početnost a dopad vybraných invazních druhů savců na původní biotu, a především pak snížení jejich negativního dopadu.