Ptačí park Kosteliska – výsledky ornitologického monitoringu v roce 2020

Sestavil: Ondřej Ryška

Během ornitologického monitoringu (leden–prosinec 2020) bylo v ptačím parku zjištěno 162 druhů ptáků. Kompletní přehled je ZDE.

U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů (podrobněji viz tabulka).

Výběr zajímavých pozorování:

 • Labuť velká – hnízdící samec se žlutým límcem 84JK – označen v r. 2013 na Balatonu v Maďarsku, druhá rodinka labutí vodí neobvyklých 12 mláďat.
 • Husa velká – min. 12 hnízdících párů, na Velkém rozlivu později v sezoně až 18 rodin
 • Kormorán malý – zaletují nocovat (9 ptáků v srpnu 2020, nejvyšší zjištěný letošní počet v ČR, birds.cz)
 • Bukač velký – po celé hnízdní období – 2 volající samci (pozorováni až 3 bukači)
 • Bukáček malý – min. 4 hnízdní teritoria
 • Kolpík bílý – až 3 ptáci zaletují za potravou na rozlivy
 • Volavka červená – 2 volavky červené na rozlivech
 • Jeřáb popelavý – v hnízdní době výskyt 1–2 jeřábi
 • Pisila čáponohá – v hnízdní době – 2 páry
 • Čejka chocholatá – 10–15 hnízdících párů
 • Vodouš rudonohý – 3 hnízdící páry (1 pár vyvedl 3 mláďata)
 • Bekasina otavní – na podzim hejno přes 30 bekasin v polních rozlivech, min. 1 ex. zimuje
 • Slučka malá – jarní tah, min. 2 ex. zimují
 • Bekasina větší – 2 ptáci na tahu v námi již upravené ploše (posečená a zaplavená rákosina)
 • Rybák bělokřídlý – protahující velké hejno – 31 ptáků (letos nejvyšší pozorovaný počet v ČR, birds.cz) – Velký rozliv v letošním roce na tahu hostil vzácné druhy rybáků (bahenní, bělokřídlý, černozobý)
 • Rybák černozobý – 2 ptáci na tahu. Zdrželi se pár hodin na Velkém rozlivu (jediné pozorování v ČR v r. 2020 birds.cz)
 • Dudek chocholatý – 1 pár v hnízdním období
 • Vlha pestrá – letní shromaždiště (až 120 ex.)
 • Hýl rudý – 27. 5.–25. 6. 2020 zpívající mladý samec
 • Linduška horská – významné zimoviště (lindušky horské zimují na celé soustavě rybníků v povodí Kyjovky, zaletují však nocovat do ptačího parku)
 • Slavík modráček – 3 hnízdní teritoria
 • Drozd kvíčala + kos černý – do ptačího parku zaletují v listopadu nocovat vysoké počty (až 1000 kvíčal)

Do výsledků byla zahrnuta pozorování od: O. Ryška, G. Čamlík, J. Zaňát, A. Prágr, K. Šimeček, T. Baldrián a dalších, kteří uvedli a lokalizovali svá pozorování v databázi birds.cz. Za spolupráci všem děkujeme.

V přehledu druhů v tabulce je u každého druhu uveden maximální počet pozorovaných jedinců na lokalitě, případně početnost zjištěna v rámci monitoringu v hnízdní době.